Algemene voorwaarden


1. Algemene Clausule

De algemene verkoopsvoorwaarden van Linguali (de vertaler) zijn van toepassing op al onze diensten en zijn vooraf ter kennis gebracht van de klant, die dit erkent en ze aanvaardt door zijn bestelling.

2. Totstandkoming overeenkomst

De opdracht zal Linguali slechts binden na aanvaarding van de bestelling en orderbevestiging van harentwege. De klant zal Linguali in de mogelijkheid stellen de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst voorafgaand te beoordelen.

Ook de overeenkomst omtrent meerwerk dat of aanpassingen die in de loop van de uitvoering worden gevraagd door de klant of waarvan Linguali adviseert dat dit beter zou worden uitgevoerd, is pas bindend na bevestiging door de meest gerede partij.

De prijs voor vertalingen wordt berekend door het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende overeengekomen tarief per woord, zonder dat deze prijs minder kan zijn dan € 25.

Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een uurtarief in rekening gebracht. Specifieke kosten worden overeengekomen per opdracht, middels een offerte van Linguali aan de klant. Linguali kan, na schriftelijke bevestiging hiervan, ook de voorschotten en/of kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de klant in rekening brengen.

Linguali hanteert naast het standaardtarief een toeslag, voor het geval dat de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

3. Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijn die gebeurlijk werd overeengekomen gaat pas in vanaf de ontvangst van de brontekst en bevestiging van de definitieve opdracht.

Linguali is enkel gebonden door de leveringstermijn die is toegezegd aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de aanvaarde orders zal nooit aanleiding kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst. Zij kan enkel aanleiding geven tot een prijsvermindering of schadevergoeding voor zover een ingebrekestelling tot uitvoering niet binnen de twee werkdagen werd beantwoord.

Onze vertalingen worden steeds per e-mail aan de klant bezorgd, behoudens andersluidende vraag van de klant. Kosten voor verzending per post of per koerierdienst zijn steeds ten laste van de klant. Linguali is geenszins aansprakelijk voor eventuele problemen en/of vertragingen ingevolge fouten van de post of een koerierdienst.

4. Aansprakelijkheid

4.1. van Linguali (de vertaler)

Een opdracht beperkt zich steeds tot de vertaling of revisie zelf. In geval van vertaling is Linguali niet gehouden tot interpretatie of grammaticale rechtzetting van een gebrekkige brontekst.

Linguali aanvaardt slechts de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling of revisie, voor zover deze vertaling of gereviseerde tekst integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.
De aansprakelijkheid van Linguali kan zich in elk geval nooit verder uitstrekken dan ten belope van de kostprijs van de door haar geleverde prestaties. Linguali is geenszins aansprakelijk ten aanzien van de klant of van derden voor gevolgschade.

4.2. van de klant

De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Linguali alle inlichtingen verstrekken die zij nodig acht voor de goede uitvoering van de opdracht.

5. Uitvoering van de opdracht

Linguali behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van haar opdracht beroep te doen op een derde, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

6. Klachten

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen nadat de vertaling of gereviseerde tekst is afgeleverd.

Een factuur die niet binnen de acht dagen na ontvangst ervan wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

7. Annulering van de opdracht

Bij eenzijdige annulering van de opdracht door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die zal bestaan uit een vergoeding voor al het daadwerkelijk gepresteerd vertaal- of revisiewerk en het voorafgaand terminologisch opzoekwerk, volgens het overeengekomen tarief. Daarenboven mag Linguali een verbrekingsvergoeding wegens contractbreuk aanrekenen gelijk aan 20% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

8. Vertaling of revisie en auteursrecht

Linguali heeft het auteursrecht over de vertaalde of gereviseerde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Linguali.

9. Betaling

Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn betaald via overschrijving op de rekening van Linguali. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest aan de rentevoet zoals bepaald in de wet ter bestrijding van betalingsachterstallen in handelstransacties.

Daarnaast zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10%, op het verschuldigd saldo met een minimum van € 125, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied alwaar de zetel van Linguali is gevestigd en de opdracht wordt geacht te zijn uitgevoerd. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.